Ochrona danych osobowych

Dopełnienie obowiązku informacyjnego

Na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest Sąd Rejonowy w Wieluniu reprezentowany przez Prezesa Sądu.

Adres siedziby:

Sąd Rejonowy w Wieluniu, Pl. Jagielloński 1, 98-300 Wieluń 

Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa.

Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Wieluniu odbywa się w następujących celach:

  • sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,
  • zatrudnienia w sądzie (w tym prowadzenia rekrutacji), realizacji umów, w tym świadczenia usług, prowadzenia zamówień publicznych, realizacji praktyk, a także dotyczących osób uczących się,
  • wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, dokonywania rozliczeń finansowych,
  • drobnych spraw życia codziennego,
  • dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności,
  • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa oraz tworzonych na ich podstawie regulacji wewnętrznych.

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa. 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, finansów publicznych jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych