KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze,  zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z obowiązywaniem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE chcielibyśmy Państwa poinformować:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Wieluniu dalej zwany „Administratorem”.

 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: Rafał Andrzejewski, iod@wielun.sr.gov.pl

 3. Administrator informuje, iż:

  Państwa dane osobowe są przetwarzane, w szczególności w następujących celach:

  • sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,
  • zatrudnienia w sądzie (w tym prowadzenia rekrutacji), realizacji umów, w tym świadczenia usług, prowadzenia zamówień publicznych, realizacji praktyk, a także dotyczących osób uczących się,
  • wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
  • dokonywania rozliczeń finansowych,
  • zapewnienia bezpieczeństwa ( monitoring wizyjny),
  • drobnych spraw życia codziennego,
  • dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności,
  • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa oraz tworzonych na ich podstawie regulacji wewnętrznych.

 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

  1) art. 6 ust. 1 lit. c lub e ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) w zw. z:

  2) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych np. rekrutacja

  3) art. 6 ust 1 lit. b RODO np. w celu zawarcia umowy

 5. Informacja o odbiorcach danych osobowych:

  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do:

  1) podmiotów upoważnionych do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  2) podmiotów, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);

 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.


 7. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:

  1) przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa,

  2) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – do momentu jej cofnięcia.

 8. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

  1) dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  2) przenoszenia danych,

  3) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  4) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;

  5) uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej:

     a) występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,

     b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

     c) stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;

     d) ewentualnym źródle pozyskania danych;

     e) udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest:

  a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

 10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 11. Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

 

POWIADOMIENIE O DANYCH KONTAKTOWYCH INSPEKTORA

RODO przewiduje obowiązek publikowania danych kontaktowych inspektora ochrony danych.

Osoby, których dane dotyczą, zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO, powinny mieć możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia. W związku z tym, na stronie internetowej publikujemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych, umożliwiające kontakt z nim zainteresowanym podmiotom.

W związku z powyższym informujemy Państwa, że w Sądzie Rejonowym w Wieluniu funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni:

Rafał Andrzejewski

dane do kontaktu iod@wielun.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Wytworzył:
Edyta Szczepaniak
Opublikował:
Tomasz Ciupa
Dokument z dnia:
2018-08-10
Publikacja w dniu:
2018-08-10
Opis zmiany:
dodano nowe informacje
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Wytworzył:
Edyta Szczepaniak
Opublikował:
Tomasz Ciupa
Dokument z dnia:
2018-06-12
Publikacja w dniu:
2018-06-12
Opis zmiany:
b/d